برنامه های وفاداری

خرید از فروشگاه

به ازای هر 10,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 180 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 0.00 تا امتیاز 1.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 180 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1.00 تا امتیاز 10.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 180 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 10 تا امتیاز 20 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 180 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 20.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی